Životné prostredie

Dátum aktualizácie: 20.05.2024

Ovzdušie

  • Informácia o vykonaných oprávnených meraniach: 

Údaje z diskontinuálnych meraní emisií vykonaných za účelom preukázania dodržiavania emisných limitov. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú správami o oprávnenom meraní podľa § 22 ods. 6 zákona 146/2023 Z.z. a nie sú určené na účely úradných konaní pred orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia alebo správnymi orgánmi integrovaného povoľovania.

Informácia o oprávnenom meraní Hg, HCl, HF

Produkcia emisií do ovzdušia:

Tabuľka č.1

Množstvo ZL tony

Rok 2023

(t/rok)

TZL

5,81

SO2

115,68

NOx

139,42

CO

46,01

Suma C org.

6,32
NH33,75


Ochrana vôd

Vysvetlivky: pH – reakcia vody, Cl2 – aktívny chlór, AOX - adsorbovateľné organicky viazané halogény, NL - nerozpustené látky sušené pri 105 °C; RL550    - rozpustné látky

Kvalitatívne ukazovatele  pre určený monitoring vôd v integrovanom povolení

Tabuľka č.1 – areál závodu

Vypúšťané chladiace vody do toku Váh - rok 2024


Ukazovateľ kvality vody

Cl2 

AOX

teplota

Limit (mg/l)

0,3

0,5

< 26

Január

0,02

0,006

9,7

február

0,02

0,006

8,6

marec

0,04

0,004

11,3

apríl

0,02

0,006

15,1

máj

0,040,00615,1

jún
júl
august
september
október
november
december

Zhodnotenie súladu s právnymi požiadavkami: 

  • Výsledky meraní sú v súlade s podmienkami integrovaného povolenia platného pre prevádzku.

Tabuľka č.2 – Odkalisko Rok 2024                 

Povrchová a odpadová voda vytekajúca z odkaliska do toku Bytčického potoka

 Ukazovateľ kvality vody

pH

NL

RL550

Limit (mg/l)

6,0 – 9,0

40

2000

február


máj
august


novemberZhodnotenie súladu s právnymi požiadavkami: 

  • Výsledky meraní sú v súlade s podmienkami integrovaného povolenia platného pre prevádzku.ODPADY

Druh odpadu

rok 2023

Nebezpečný odpad (t)

39,89

Ostatný odpad (t)

37 414,79

Spolu (t)

37 454,68