Životné prostredie

Dátum aktualizácie: 11.01.2023

Ovzdušie

Informácia: Dňa 14.12.2022 došlo ku poruche na zariadení kotla K5, v súčasnej dobe nie je možné dodržiavať emisné limity pre NOx. Na odstránení poruchy sa intenzívne pracuje.

Automatizovaný monitorovací systém, ktorý monitoruje emisie na komíne K120m,  je momentálne v skúšobnej prevádzke.


Informácia: Dňa 10.01.2023 došlo ku poruche odsírovacieho zariadenia, porucha bola operatívne odstránená  a v súčasnosti už zariadenie pracuje bez obmedzení.


  • Informácia o vykonaných oprávnených meraniach: 

Údaje z diskontinuálnych meraní emisií vykonaných za účelom preukázania dodržiavania emisných limitov. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú správami o oprávnenom meraní podľa § 20 ods. 8 zákona 137/2010 Z.z. a nie sú určené na účely úradných konaní pred orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia alebo správnymi orgánmi integrovaného povoľovania.

Informácia o oprávnenom meraní TZL na silách S1, S2

Informácia o oprávnenom meraní Hg, HCl, HF

Informácia o oprávnenom meraní TZL, SO2 na kotle K5

Informácia o oprávnenom meraní TZL, SO2 na kotle K3

Produkcia emisií do ovzdušia:

Tabuľka č.1

Množstvo ZL tony

Rok 2022

(t/rok)

TZL

5,89

SO2

103,37

NOx

131,91

CO

33,66

Suma C org.

6,59


Ochrana vôd

Vysvetlivky: pH – reakcia vody, Cl2 – aktívny chlór, AOX - adsorbovateľné organicky viazané halogény, NL - nerozpustené látky sušené pri 105 °C; RL550    - rozpustné látky

Kvalitatívne ukazovatele  pre určený monitoring vôd v integrovanom povolení

Tabuľka č.1 – areál závodu

Vypúšťané chladiace vody do toku Váh


Ukazovateľ kvality vody

Cl2 

AOX

teplota

Limit (mg/l)

0,3

0,5

< 26

Január

0,02

<0,004

7,4

február

0,03

0,033

8,9

marec

0,07

0,008

10,0

apríl

<0,02

<0,004

11,7

máj

0,02

0,008

18,1

jún

0,02

0,018

21,1

júl

<0,02

0,008

22,9

august

0,07

0,009

23,1

september

0,02

0,012

22,7

október

<0,02

0,008

16,6

november

0,03

<0,004

15,1

december

0,03

0,007

11,6


Zhodnotenie súladu s právnymi požiadavkami: 

  • Výsledky meraní sú v súlade s podmienkami integrovaného povolenia platného pre prevádzku.

Tabuľka č.2 – Odkalisko                  

Povrchová a odpadová voda vytekajúca z odkaliska do toku Bytčického potoka

 Ukazovateľ kvality vody

pH

NL

RL550

Limit (mg/l)

6,0 – 9,0

40

2000

február

7,65

3,6

742

máj

7,91

98

780

august

7,63

4,4

886

november

7,76

3,0

710


Zhodnotenie súladu s právnymi požiadavkami: 

  • Výsledky meraní sú v súlade s podmienkami integrovaného povolenia platného pre prevádzku s výnimkou hodnoty NL v mesiaci máj.ODPADY

Druh odpadu

rok 2022

Nebezpečný odpad (t)

60,38

Ostatný odpad (t)

15 036,42

Spolu (t)

15 096,8