Životné prostredie

Dátum aktualizácie: 15.08.2023

Ovzdušie

  • Informácia o vykonaných oprávnených meraniach: 

Údaje z diskontinuálnych meraní emisií vykonaných za účelom preukázania dodržiavania emisných limitov. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú správami o oprávnenom meraní podľa § 20 ods. 8 zákona 137/2010 Z.z. a nie sú určené na účely úradných konaní pred orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia alebo správnymi orgánmi integrovaného povoľovania.

Informácia o oprávnenom meraní TZL na silách S1, S2

Informácia o oprávnenom meraní Hg, HCl, HF

Informácia o oprávnenom meraní TZL, SO2 na kotle K5

Informácia o oprávnenom meraní TZL, SO2 na kotle K3

Produkcia emisií do ovzdušia:

Tabuľka č.1

Množstvo ZL tony

Rok 2022

(t/rok)

TZL

5,89

SO2

103,37

NOx

131,91

CO

33,66

Suma C org.

6,59


Ochrana vôd

Vysvetlivky: pH – reakcia vody, Cl2 – aktívny chlór, AOX - adsorbovateľné organicky viazané halogény, NL - nerozpustené látky sušené pri 105 °C; RL550    - rozpustné látky

Kvalitatívne ukazovatele  pre určený monitoring vôd v integrovanom povolení

Tabuľka č.1 – areál závodu

Vypúšťané chladiace vody do toku Váh - Rok 2023


Ukazovateľ kvality vody

Cl2 

AOX

teplota

Limit (mg/l)

0,3

0,5

< 26

Január

0,03

<0,004

10,5

február

0,03

0,025

6,2

marec

0,04

0,005

9,4

apríl

0,03

0,008

11,9

máj

<0,02
0,01117,8

jún

<0,02
<0,004
19,9

júl

0,03

0,004

21,8

august
september
október
november
december

Zhodnotenie súladu s právnymi požiadavkami: 

  • Výsledky meraní sú v súlade s podmienkami integrovaného povolenia platného pre prevádzku.

Tabuľka č.2 – Odkalisko Rok 2023                 

Povrchová a odpadová voda vytekajúca z odkaliska do toku Bytčického potoka

 Ukazovateľ kvality vody

pH

NL

RL550

Limit (mg/l)

6,0 – 9,0

40

2000

február7,854,0802

máj

7,663,4902
august7,886,0770
novemberZhodnotenie súladu s právnymi požiadavkami: 

  • Výsledky meraní sú v súlade s podmienkami integrovaného povolenia platného pre prevádzku s výnimkou hodnoty NL v mesiaci máj.ODPADY

Druh odpadu

rok 2022

Nebezpečný odpad (t)

60,38

Ostatný odpad (t)

15 036,42

Spolu (t)

15 096,8