Čerpanie NFP

Zmena média v parných rozvodoch

„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Prijímateľ Zvolenská teplárenská, a.s., podpísal  v novembri 2018 Zmluva o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4-SC451-2017-20/P307, ktorá bola zverejnená v CRZ dňa 13.11.2018 a účinnosť nadobudla dňa 14.11.2018.

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3751412&l=sk

Cieľom projektu Zmena média v parných rozvodoch vo Zvolenskej teplárenskej, a.s. je zmenou teplonosného média z pary na horúcu vodu dosiahnuť zvýšenie účinnosti a efektívnosti dodávky tepla vo verejných rozvodoch tepla. Zároveň dôjde k zvýšeniu spoľahlivosti dodávok tepla a spresneniu merania dodávaného tepla. Predmetom projektu je vo vymedzenom rozsahu výmena súčasných parných rozvodov tepla za nové horúcovodné. Projekt zahŕňa aj náhradu súčasných parných primárnych časti súvisiacich odovzdávacích staníc tepla po riešenej trase rekonštruovaného rozvodu tepla.

Názov projektu

Zmena média v parných rozvodoch

Hlavný cieľ projektu

 

Cieľom projektu Zmena média v parných rozvodoch vo Zvolenskej teplárenskej, a.s. je zmenou teplonosného média z pary na horúcu vodu dosiahnuť zvýšenie účinnosti a efektívnosti dodávky tepla vo verejných rozvodoch tepla. Zároveň dôjde k zvýšeniu spoľahlivosti dodávok tepla a spresneniu merania dodávaného tepla. 

Kontrahovaná výška NFP

5 637 307,47  EUR

Webové sídlo RO

www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO

www.siea.sk

Webové sídlo CKO

www.partnerskadohoda.gov.sk

Zmena média v parných rozvodoch – II.etapa

„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Prijímateľ Zvolenská teplárenská, a.s., podpísal  vo februári 2020 Zmluva o poskytnutí NFP č. KZP-PO4-SC451-2019-50/X537, ktorá bola zverejnená v CRZ dňa 26.2.2020 a účinnosť nadobudla dňa 27.2.2020.

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4467096&l=sk

Cieľom projektu Zmena média v parných rozvodoch – II.etapa vo Zvolenskej teplárenskej, a.s. je zmenou teplonosného média z pary na horúcu vodu dosiahnuť zvýšenie účinnosti a efektívnosti dodávky tepla vo verejných rozvodoch tepla. Zároveň dôjde k zvýšeniu spoľahlivosti dodávok tepla a spresneniu merania dodávaného tepla. Predmetom projektu je vo vymedzenom rozsahu výmena súčasných parných rozvodov tepla za nové horúcovodné. Projekt zahŕňa aj náhradu súčasných parných primárnych časti súvisiacich odovzdávacích staníc tepla po riešenej trase rekonštruovaného rozvodu tepla.

Názov projektu

Zmena média v parných rozvodoch – II.etapa

Hlavný cieľ projektu

 

Cieľom projektu Zmena média v parných rozvodoch – II. etapa vo Zvolenskej teplárenskej, a.s. je zmenou teplonosného média z pary na horúcu vodu dosiahnuť zvýšenie účinnosti a efektívnosti dodávky tepla vo verejných rozvodoch tepla. Zároveň dôjde k zvýšeniu spoľahlivosti dodávok tepla a spresneniu merania dodávaného tepla. 

Kontrahovaná výška NFP

5 133 888,18  EUR

Webové sídlo RO

www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO

www.siea.sk

Webové sídlo CKO

www.partnerskadohoda.gov.sk

Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné – druhá časť

„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou


Spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (OPKZPPO4SC451201950/X335), ktorého predmetom je rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple.

Zmluva o poskytnutí NFP je zverejnená: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4450212&l=sk 


Názov projektu

Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné – druhá časť


Hlavný cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

Maximálna výška NFP

5 782 945,20 EUR

Webové sídlo RO

www.op-kzp.sk 

Webové sídlo SO

www.minzp.sk www.siea.sk

Webové sídlo CKO

www.partnerskadohoda.gov.sk 


Rekonštrukcia a modernizácia primárnych rozvodov sústavy centrálneho zásobovania teplom (SCZT) v Košiciach

„EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja“

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Prijímateľ MH Teplárenský holding, a.s., podpísal  vo februári 2020 Zmluvu o poskytnutie NFP  č. KZP-PO4-SC451-2019-50/X379, ktorá bola zverejnená v CRZ:

https://www.crz.gov.sk/4434219/ 

Cieľom projektu je rekonštrukcia a modernizácia primárnych rozvodov sústavy centrálneho zásobovania teplom, (SCZT) v Košiciach, ktorý je rozdelený na štyri samostatné celky. Číslo 1 - „Rekonštrukcia vonkajších primárnych parných rozvodov sústavy CZT Košice na horúcovodné v priemyselnej zóne Vyšné Opátske“. Číslo 2 – „Rekonštrukcia vonkajších primárnych horúcovodných rozvodov sústavy CZT Košice, časť  Rekonštrukcia napájača 9.etapy SCZT Košice“. Číslo 3 – „Rekonštrukcia vonkajších primárnych parných rozvodov sústavy CZT Košice pre zásobovanie teplom spoločnosti HYDINA“. Číslo 4 – „Rekonštrukcia HV rozvodu 2xDN 250 od šachty š.25250 po OST 25610“

 

Názov projektu

Rekonštrukcia a modernizácia primárnych rozvodov sústavy centrálneho zásobovania teplom (SCZT) v Košiciach

Hlavný cieľ projektu

 

Cieľom investičného projektu je rekonštrukcia a modernizácia primárnych rozvodov sústavy centrálneho zásobovania teplom, (SCZT) v Košiciach.

Kontrahovaná výška NFP

2 512 009,78 EUR

Webové sídlo RO

www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO

www.siea.sk

Webové sídlo CKO

www.partnerskadohoda.gov.sk

Dátum začatia a ukončenia realizácie projektu

4/2020 – 9/2021

VÝMENA ROZVODOV - MHTH Žilina

„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Prijímateľ Žilinská teplárenská, a.s., podpísal  v januári 2018 Zmluvu o NFP  č. KŽP-PO4-SC451-2017-20/H222, ktorá bola zverejnená v CRZ:

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3279207&l=sk

Cieľom projektu je výmena a úprava potrubných rozvodov a rozšírenie centrálnej výmenníkovej stanice v areáli Žilinskej teplárenskej, a.s., ktorá zabezpečuje transformáciu pary na horúcu vodu, zmena teplonosného média z pary na horúcu vodu v meste Žilina 

 

Názov projektu

Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné

Hlavný cieľ projektu

 

Cieľom investičného projektu je výmena a úprava potrubných rozvodov a rozšírenie centrálnej výmenníkovej stanice v areáli Žilinskej teplárenskej, a.s., ktorá zabezpečuje transformáciu pary na horúcu vodu, zmena teplonosného média z pary na horúcu vodu v meste Žilina 

Kontrahovaná výška NFP

5 581 271,29  EUR

Webové sídlo RO

www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO

www.siea.sk

Webové sídlo CKO

www.partnerskadohoda.gov.sk