Dôležité oznamy

Vážený odberateľ,

 

oznamujeme Vám, že z dôvodu opravy na HV na trase – Vlčince na ul. Vysokoškolákov pri OC OBI, bude dočasne prerušená dodávka

tepelnej energie zo sústavy centralizovaného zásobovania teplom na odberných miestach MHTH, závod Žilina 06.10.2023 piatok od 8:00 hod..

Obnovenie dodávok tepla bude 09.10.2023 pondelok do cca 17:00 hodiny. 

 

Odstávka sa bude týkať odberných miest ZA.65, 72, 73, 99, 110, 120, 127, 198, 280, 286,316, 317, 320, 368, 405, 441.  

 

V prípade potreby , podrobnejšie informácie poskytne pracovník útvaru rozvodov, p. Trúchly na č.t. 0908 910 026.  

 

Za ústretovosť a pochopenie vopred ďakujeme.


Vážený odberateľ,

oznamujeme Vám, že z dôvodu realizácie stavby „Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné“ bude prerušená dodávka tepelnej energie zo sústavy centralizovaného zásobovania teplom na odberných miestach MHTH, závod Žilina sídlisko Hliny IV. v období od 14. 08. 2023 pondelok od 8:00 hod. V rámci tejto odstávky bude rekonštruovaná aj primárna časť odovzdávacích staníc tepla z média pary na horúcu vodu. Obnovenie dodávok tepla bude 10. 09. 2023 nedeľa do cca 24:00 hodiny. Odstávka sa bude týkať odberného miesta Bytterm ZA.021 VS 241 HS13 Hliny IV.

A bude prerušená dodávka tepelnej energie zo sústavy centralizovaného zásobovania teplom na odberných miestach MHTH, závod Žilina sídlisko Hliny I. - II. v období od 28. 08. 2023 pondelok od 8:00 hod. V rámci tejto odstávky bude rekonštruovaná aj primárna časť odovzdávacích staníc tepla z média pary na horúcu vodu. Obnovenie dodávok tepla bude 24. 09. 2023 nedeľa do cca 24:00 hodiny. Odstávka sa bude týkať odberného miesta Bytterm ZA.035 VS 213 BC Hliny I a ZA.036 VS 223 HS B1 Hliny II.

V prípade potreby, podrobnejšie informácie poskytne pracovník útvaru rozvodov, p. Rapan č. t. 0907 879 276 resp. p. Trúchly na č. t. 0908 910 026.

Výmena parovodu za horúcovod

Súčasný parovod je za hranicou svojej životnosti, a aby sa predišlo vzniku porúch, pristúpili sme k jeho výmene. Stavebné práce sa budú realizovať postupne, po etapách a v krátkych úsekoch, tak aby sa minimalizovalo obmedzenie chodu mesta. Našou snahou je, aby boli dodávky tepla a teplej vody obmedzované minimálne. Okrem iného to znamená, že budeme používať náhradné zdroje tepla pre prípravu teplej úžitkovej vody. Cieľom projektu je zníženie počtu porúch, tepelných strát a v konečnom dôsledku aj emisií. Voda je na prenos tepla lepším médiom ako para, čo sa odzrkadlí aj v celkovom znížení strát tepla v rozvodoch o 10 až 15 %. Znamená to zvýšenie kvality dodávok pre odberateľov. Ekologizácia zdroja a prechod z parnej sústavy na horúcovodnú zároveň prispejú k zlepšeniu životného prostredia v regióne.

Harmonogram prác:

  • od 24. júla do 8. septembra v okolí  ul. Antona Bernoláka a Juraja Fándlyho