Nadlimitné zákazky

Predmet zákazky: "Licencie Microsoft 365 – Enterprise Agreement (LSP)"

Vyhľadávanie zákaziek - ÚVO (gov.sk)

Predmet zákazky: "Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen – Sekier a Zvolen – Zlatý Potok - / časť SO 500 HV rozvod Zvolen – Podborová"

Vyhľadávanie zákaziek - ÚVO (gov.sk)

Predmet zákazky: "Výstavba technológie na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla v SCZT Bratislava Východ"

Vyhľadávanie zákaziek - ÚVO (gov.sk)

Predmet zákazky: "Akumulácia tepelnej energie v závode Bratislava východ"

Vyhľadávanie zákaziek - ÚVO (gov.sk)

Predmet zákazky: "Nová turbína TG-1 v závode Martin"

Vyhľadávanie zákaziek - ÚVO (gov.sk)

Predmet zákazky: "Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen - Sekier a Zvolen - Zlatý Potok - časť SO 400 HV rozvod Zvolen - Zlatý Potok."   

Vyhľadávanie zákaziek - ÚVO (gov.sk)

Predmet zákazky: "Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov CZT v meste Martin III. Etapa".

Vyhľadávanie zákaziek - ÚVO (gov.sk)

Predmet zákazky: "Inovácia 0,4 kV rozvádzačov rm41.1 a rm42.1 pre závod Košice".

Vyhľadávanie zákaziek - ÚVO (gov.sk)

Predmet zákazky: "Využitie geotermálnej energie v Košickej kotline".

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/45601/summary

Predmet zákazky: "Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov CZT v meste Martin II. etapa".

Vyhľadávanie zákaziek - ÚVO (gov.sk)

Predmet zákazky: "Modernizácia nadzemných častí primárnych napájačov SCZT – Obnova tepelných izolácií pre závod Košice".

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/464360?cHash=a6b00ceb50d83253a77870f5585906ac

Predmet zákazky: "Rekonštrukcia VN rozvodne R22.1 v závode Košice".

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/456799?cHash=596eb57fe8e6411cd342c0967d5ceca1

Predmet zákazky: "Nový zdroj tepla a elektriny – plynové motory a transformátor T10 v závode Žilina".

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/451389?cHash=b29aa8502fc23aae6b93623629b5c8aa

Predmet zákazky: "Akumulácia tepelnej energie v závode Košice".

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/450656

Predmet zákazky: "Riadiaci systém hlavných technologických zariadení v závode Martin".

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/441069

Predmet zákazky: "Odovzdávacie stanice tepla – vetva V2 Mesto, od bodu 17 po Aupark pre závod Žilina".

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/448920

Predmet zákazky: Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť – pokračovanie V2 Mesto pre závod Žilina“.

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/441690

Predmet zákazky: “Potvrdenia o pôvode biometánu“.

 https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/441388

Predmet zákazky: "Projektové práce a zabezpečenie projektovej prípravy pre projekt GEOTERM".

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/445085

Predmet zákazky: "Servis a oprava zariadení kogeneračného zdroja pre závod Martin".

http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/439558

Predmet zákazky: "Servis a opravy zariadení kogeneračného zdroja".

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436816

Predmet zákazky: "Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu".

 http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/432751

Predmet zákazky: "Poskytnutie softvérovej podpory licencií SAP (SAP Standard Support)."

 http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430381

Predmet zákazky: "Rekonštrukcia parnej turbíny TG2".

 http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/421660

Predmet zákazky: "Odber, preprava, recyklácia, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov z výrobného procesu TEKO, a. s.".

 http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/420989

Predmet zákazky: "Rekonštrukcia a modernizácia primárnych rozvodov sústavy centrálneho zásobovania teplom (SCZT) v Košiciach".

 http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/420328

Predmet zákazky: "Rekonštrukcia vonkajších primárnych rozvodov sústavy centrálneho zásobovania teplom (SCZT) v Košiciach".

 https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/413769

Predmet zákazky: "Zásadná zmena výrobného procesu – Ekologizácia horúcovodného kotla HK3".

 https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/413599

Predmet zákazky: "Odber, preprava, recyklácia, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu s kat. č. 10 01 02 – popolček z uhlia".

 https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/410464

Predmet zákazky: "Poradenstvo a konzultačné služby pri poskytovaní podporných služieb".

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/410003

Predmet zákazky: "Výstavba technológie na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla ako náhrady TEKO I".

http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/405339