Životné prostredie

Dátum aktualizácie:

Ovzdušie

 • Informácia o vykonaných oprávnených meraniach: 

Správa o oprávnenom meraní emisií - KGJ1-2

Správa o oprávnenom meraní emisií - KGJ3-4

Správa o oprávnenom meraní emisií vybraných znečisťujúcich látok - PK4s, PK4n 2023

Správa o DOM na Silo popola, Sile vápna a Sile produktu

Protokol o skúške CH4 na Kogeneračnom zariadení

 • Online monitoring  24 hod – samostatne každý zdroj  s emisným limitom a vyhodnocovaním
 • S prístupom pre štátnu správu: v reálnom čase (prenos v hodinových intervaloch), denné, mesačné, ročné protokoly. 
 • S prístupom pre verejnosť – mesačné a ročné protokoly

KE – TEKO I – TZL, SO2, NOx, CO (ZPN) 

KE – TEKO II – TZL, SO2, NOx, CO (uhlie) 

KE – KGJ – NOx, CO (ZPN)


Produkcia emisií do ovzdušia:

Tabuľka č.1

Množstvo ZL tony

Rok 2023

(t/rok)

TZL4,154

SO2

90,928

NOx

149,848

CO

37,306

 ∑Corg

5,269

Zhodnotenie súladu s právnymi požiadavkami: 

 • Výsledky meraní sú v súlade s podmienkami integrovaného povolenia platného pre prevádzku.


Tabuľka č.2

Množstvo ZL tony

jún 2024

(t)

TZL

0,267

SO2

0,032

NOx

5,960

CO

2,040
 ∑Corg

0,255

Zhodnotenie súladu s právnymi požiadavkami: 

 • Výsledky meraní sú v súlade s podmienkami integrovaného povolenia platného pre prevádzku.Ochrana vôd

Vysvetlivky: pH – reakcia vody, NL - nerozpustené látky sušené pri 105 °C; CHSKCr – chemická spotreba kyslíka stanovená dichrómanovou metódou; Fe – obsah železa, BSK5 – biochemická spotreba kyslíka, RL (550° C) – rozpustné látky NEL – nepolárne extrahovateľné látky; 

Analýzy kvality vypúšťanej odpadovej vody sú vykonávané akreditovaným laboratóriom podľa podmienok určených v integrovanom povolení.

Tabuľka č.1

Výpustný objekt do Seligovho Jazera r. 2023

Ukazovateľ kvality vody

Fe

NL (105 °C)

Teplota °C

pH

CHSKCR

NEL

Limit (mg/l)

2

30

28

6,0 – 9,0

35

0,5

Január

0,059

0

7,1

8,03

5,8

0

február

0,076

0

16

7,69

6,7

0

marec

0,109

0

18,9

8,07

6,6

0

apríl

0,042

0

19,8

8,03

6,3

0

máj

0,067

0

15,5

7,61

4,2

0

jún

0,126

0

16,6

7,83

3,7

0

júl

0,123

0

18,5

8,19

4,9

0

august

0,07

0

19,2

8,08

5,3

0

september

0,114

0

19,3

8,06

6,3

0

október

    0,118

0

15,3

8,02

4,4

0

november

0,046

0

14,7

7,93

14

0

december

0,091

2

15,5

7,79

10

0


Zhodnotenie súladu s právnymi požiadavkami: 

 • Výsledky meraní sú v súlade s podmienkami integrovaného povolenia platného pre prevádzku.


Tabuľka č.2

Výpustný objekt do Seligovho Jazera r. 2024

Ukazovateľ kvality vody

Fe

NL (105 °C)

Teplota °C

pH

CHSKCR

NEL

Limit (mg/l)

2

30

28

6,0 – 9,0

35

0,5

Január

0,069

0

5,3

8,03

7

0

február

0,049

0

6,7

7,93

9

0

marecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóber

    


novemberdecember
Zhodnotenie súladu s právnymi požiadavkami: 

 • Výsledky meraní sú v súlade s podmienkami integrovaného povolenia platného pre prevádzku

Tabuľka č.3 

Výpustný objekt do Hornádu z ČOV r. 2023

Ukazovateľ kvality vody

BSK5

NL

(105°C)

teplota

pH

CHSKCR

NEL

Fe

RL (550° C)

Limit (mg/l)

30

30

28

6,0 – 9,0

70

0,4

2

1000

Január

1,1

3

7,1

7,85

8,9

0

0,105

172

február

1,82

29

4,7

7,87

6,5

0

0,243

344

marec

1,47

0

6,6

7,95

7,2

0

0,100

302

apríl

1,48

0,118

18,4

7,85

5,7

0

0,138

196

máj

0,45

0

20,4

7,69

4,1

0

0,015

165

jún

0,7

0

22,2

7,71

7,3

0

0,055

288

júl

0,31

0

23,5

7,79

7,2

0

0,168

166

august

0,62

0

21,9

7,69

6,3

0

0,053

206

september

0,72

0

21,1

7,82

8,4

0

0,024

363

október

0,34

4

18,9

7,81

7,7

0

0,074

248

november

1,03

0

14,3

7,72

13

0

0,218

141

december

0,41

1

6,6

7,71

9

0

0,112

309


Zhodnotenie súladu s právnymi požiadavkami: 

 • Výsledky meraní sú v súlade s podmienkami integrovaného povolenia platného pre prevádzku.


Tabuľka č.4 

Výpustný objekt do Hornádu z ČOV r. 2024

Ukazovateľ kvality vody

BSK5

NL

(105°C)

teplota

pH

CHSKCR

NEL

Fe

RL (550° C)

Limit (mg/l)

30

30

28

6,0 – 9,0

70

0,4

2

1000

Január

1,05

4

5,3

7,89

12

0

0,127

267

február

1,84

2

6,7

7,86

7,9

0

0,167

190

marec

apríl

máj

jún

júl

august

september

október

november

december


Zhodnotenie súladu s právnymi požiadavkami: 

 • Výsledky meraní sú v súlade s podmienkami integrovaného povolenia platného pre prevádzku.

Tabuľka č.5

Výpustný objekt z odkaliska do recipienta Bezmenný potok r. 2023

Ukazovateľ kvality vody

NL

(105°C)

pH

RL (550° C)

Limit (mg/l)

40

6,0 – 9,0

640

Január

1,0

7,67

349

február

3

8,87

404

marec

19

7,62

295

apríl

13

8,02

295

máj

2

7,92

417

jún

1

6,86

519

júl

2

7,7

590

august

3

7,6

558

september

2

7,63

522

október

2

8,1

523

november

0

8,05

580

december

0

7,85

219

Tabuľka č.6

Výpustný objekt z odkaliska do recipienta Bezmenný potok r.2024

Ukazovateľ kvality vody

NL

(105°C)

pH

RL (550° C)

Limit (mg/l)

40

6,0 – 9,0

640

Január

1

8,62

260

február

4

7,89

291

marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december


Zhodnotenie súladu s právnymi požiadavkami: 

 • Výsledky meraní sú v súlade s podmienkami integrovaného povolenia platného pre prevádzku.ODPADY

Druh odpadu

rok 2023

Nebezpečný odpad (t)

        8,82

Ostatný odpad (t)

9 857,36

Spolu (t)

9 866,18