Životné prostredie

Dátum aktualizácie:

Ovzdušie

  • Informácia o vykonaných oprávnených meraniach: 

Správa o oprávnenom meraní emisií - KGJ1-2

Správa o oprávnenom meraní emisií - KGJ3-4

Správa o oprávnenom meraní emisií vybraných znečisťujúcich látok - PK4s, PK4n 2022

Správa o DOM na Silo popola, Sile vápna a Sile produktu

  • Online monitoring  24 hod – samostatne každý zdroj  s emisným limitom a vyhodnocovaním
  • S prístupom pre štátnu správu: v reálnom čase (prenos v hodinových intervaloch), denné, mesačné, ročné protokoly. 
  • S prístupom pre verejnosť – mesačné a ročné protokoly

KE – TEKO I – TZL, SO2, NOx, CO (ZPN) 

KE – TEKO II – TZL, SO2, NOx, CO (uhlie) 

KE – KGJ – NOx, CO (ZPN)


Produkcia emisií do ovzdušia:

Tabuľka č.1

Množstvo ZL tony

Rok 2022

(t/rok)

TZL

6,201

SO2

84,129

NOx

191,942

CO

46,173

 ∑Corg

6,855


Tabuľka č.2

Množstvo ZL tony

august 2023

(t)

TZL

0,148

SO2

0,018

NOx

3,587

CO

1,149
 ∑Corg

0,157

Ochrana vôd

Vysvetlivky: pH – reakcia vody, NL - nerozpustené látky sušené pri 105 °C; CHSKCr – chemická spotreba kyslíka stanovená dichrómanovou metódou; Fe – obsah železa, BSK5 – biochemická spotreba kyslíka, RL (550° C) – rozpustné látky NEL – nepolárne extrahovateľné látky; 

Analýzy kvality vypúšťanej odpadovej vody sú vykonávané akreditovaným laboratóriom podľa podmienok určených v integrovanom povolení.

Tabuľka č.1

Výustný objekt do Seligovho Jazera

Ukazovateľ kvality vody

Fe

NL (105 °C)

Teplota °C

pH

CHSKCR

NEL

Limit (mg/l)

2

30

28

6,0 – 9,0

35

0,5

Január

0,059

0

7,1

8,03

5,8

0

február

0,076

0

16

7,69

6,7

0

marec

0,109

0

18,9

8,07

6,6

0

apríl

0,042

0

19,8

8,03

6,3

0

máj

0,067


15,5

7,61

4,2

0

jún

0,126

0

16,6

7,83

3,7

0

júl

0,123

0

18,5

8,19

4,9

0

augustseptemberoktóber

       


novemberdecember
Zhodnotenie súladu s právnymi požiadavkami: 

  • Výsledky meraní sú v súlade s podmienkami integrovaného povolenia platného pre prevádzku.


Tabuľka č.2 

Výustný objekt do Hornádu z ČOV

Ukazovateľ kvality vody

BSK5

NL

(105°C)

teplota

pH

CHSKCR

NEL

Fe

RL (550° C)

Limit (mg/l)

30

30

28

6,0 – 9,0

70

0,4

2

1000

Január

1,1

3

7,1

7,85

8,9

0

0,105

172

február

1,82

29


7,87

6,5

0

0,243

344

marec

1,47

0

6,6

7,95

7,2

0

0,100

302

apríl

1,48

0,118

18,4

7,85

5,7

0

0,138

196

máj

0,45

0

20,4

7,69

4,1

0

0,015

165

jún

0,7

0

22,2

7,71

7,3

0

0,055

288

júl

0,31


23,5

7,79

7,2

0

0,168

166

august

september

október

november

december


Zhodnotenie súladu s právnymi požiadavkami: 

  • Výsledky meraní sú v súlade s podmienkami integrovaného povolenia platného pre prevádzku.


Tabuľka č.3

Výustný objekt z odkaliska do recipienta Bezmenný potok

Ukazovateľ kvality vody

NL

(105°C)

pH

RL (550° C)

Limit (mg/l)

40

6,0 – 9,0

640

Január

1,0

7,67

349

február

3

8,87

404

marec

19

7,62

295

apríl

13

8,02

295

máj

2

7,92

417

jún

1

6,86

519

júl

2

7,7

590

august
september
október
november
december


Zhodnotenie súladu s právnymi požiadavkami: 

  • Výsledky meraní sú v súlade s podmienkami integrovaného povolenia platného pre prevádzku.ODPADY

Druh odpadu

rok 2022

Nebezpečný odpad (t)

13,98

Ostatný odpad (t)

11 997,60

Spolu (t)

12 011,58