Životné prostredie

Dátum aktualizácie: 20. 9. 2022


Ovzdušie

  • Informácia o vykonaných oprávnených meraniach: 


Správa o oprávnenom meraní emisií – kotol K5 a K6

Produkcia emisií do ovzdušia:

Tabuľka č.1

Množstvo ZL tony

Rok 2022

(t/rok)

TZL

0,021019

SO2

0,002523

NOx

0,453738

CO

0,156744

Suma C org.

0,020995


Ochrana vôd

Odpadové vody sú vypúšťané do kanalizácie, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť COMAX-TT. V integrovanom povolení nie sú určené limitné hodnoty pre ukazovatele znečistenia, kvalita vypúšťaných vôd je preverovaná na základe zmluvy s prevádzkovateľom kanalizácie.

Výsledky chemických analýz odpadovej vody vykonaných akreditovaným laboratóriom SVP, š.p., o. z. Piešťany 2022

Číslo protokoluDátumukazovateľhodnotalimit
22/0016115.03.2022Nerozpustné látky (105°C)10,6 mg/l30 mg/l
Chem. spotr. kyslíka (CHSK-Cr)7,9 mg/l400 mg/l
BSK-5 s potl. nitrifikáciou2,1 mg/l200 mg/l
NEL (UV, štandard ĽVO)0,038 mg/l5 mg/l
Dusitanový dusík<0,007 mg/l1 mg/l
Amoniakálny dusík<0,44 mg/l15 mg/l
Chróm (VI)<10,0 µg/l0,1 mg/l
Celkový fosfor0,052 mg/l1 mg/l
Reakcia vody (pH)7,26,5 - 9
Rozpustené látky (550°C)630 mg/l1100 mg/l
Dusík celkový<1,0mg/l15 mg/l
22/0047911.07.2022Nerozpustné látky (105°C)31 mg/l30 mg/l
Chem. spotr. kyslíka (CHSK-Cr)16,7 mg/l400 mg/l
BSK-5 s potl. nitrifikáciou2,2 mg/l200 mg/l
NEL (UV, štandard ĽVO)0,020 mg/l5 mg/l
Dusitanový dusík0,021mg/l1 mg/l
Amoniakálny dusík<0,44 mg/l15 mg/l
Chróm (VI)<25µg/l0,1 mg/l
Celkový fosfor0,258mg/l1 mg/l
Reakcia vody (pH)8.06,5 - 9
Rozpustené látky (550°C)1300 mg/l1100 mg/l
Dusík celkový12 mg/l15 mg/l
22/0051925.07.2022Nerozpustné látky (105°C)<7,5 mg/l30 mg/l
Chem. spotr. kyslíka (CHSK-Cr)7,0 mg/l400 mg/l
BSK-5 s potl. nitrifikáciou0,8 mg/l200 mg/l
NEL (UV, štandard ĽVO)0,049 mg/l5 mg/l
Dusitanový dusík0,015 mg/l1 mg/l
Amoniakálny dusík<0,44 mg/l15 mg/l
Chróm (VI)<25µg/l0,1 mg/l
Celkový fosfor0,514 mg/l1 mg/l
Reakcia vody (pH)7,56,5 - 9
Rozpustené látky (550°C)380 mg/l1100 mg/l
Dusík celkový8,0 mg/l15 mg/l


22/00848


08.11.2022

Nerozpustné látky (105°C)
<7,5 mg/l
30 mg/l
Chem. spotr. kyslíka (CHSK-Cr)
<6 mg/l
400 mg/l
BSK-5 s potl. nitrifikáciou
0,90 mg/l
200 mg/l
NEL (UV, štandard ĽVO)
0,051 mg/l
5 mg/l
Dusitanový dusík
<0,007 mg/l
1 mg/l
Amoniakálny dusík
<0,44 mg/l
15 mg/l
Chróm (VI)
<25µg/l
0,1 mg/l
Celkový fosfor
0,085 mg/l
1 mg/l
Reakcia vody (pH)
7,7
6,5 - 9
Rozpustené látky (550°C)
74 mg/l
1100 mg/l
Dusík celkový
<1,0 mg/l
15 mg/lODPADY

Druh odpadu

Rok 2022

Nebezpečný odpad (t)

0,697

Ostatný odpad (t)

350,721

Spolu (t)

351,418