Životné prostredie

Dátum aktualizácie: 26. 9. 2023


Ovzdušie

  • Informácia o vykonaných oprávnených meraniach: 


Správa o oprávnenom meraní emisií – kotol K5 a K6

Produkcia emisií do ovzdušia:

Tabuľka č.1

Množstvo ZL tony

Rok 2023

(t/rok)

TZL

0,025273

SO2

0,003033

NOx

0,547553

CO

0,188085

Suma C org.

0,024963


Ochrana vôd

Odpadové vody sú vypúšťané do kanalizácie, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť COMAX-TT. V integrovanom povolení nie sú určené limitné hodnoty pre ukazovatele znečistenia, kvalita vypúšťaných vôd je preverovaná na základe zmluvy s prevádzkovateľom kanalizácie.

Výsledky chemických analýz odpadovej vody vykonaných akreditovaným laboratóriom SVP, š.p., o. z. Piešťany 2023

Číslo protokoluDátumukazovateľhodnotalimit
23/0022328.03.2023Nerozpustné látky (105°C)200 mg/l30 mg/l
Chem. spotr. kyslíka (CHSK-Cr)190 mg/l400 mg/l
BSK-5 s potl. nitrifikáciou49,3 mg/l200 mg/l
NEL (UV, štandard ĽVO)0,054 mg/l5 mg/l
Dusitanový dusík0,088 mg/l1 mg/l
Amoniakálny dusík1,12 mg/l15 mg/l
Chróm (VI)< 25 µg/l0,1 mg/l
Celkový fosfor1,50 mg/l1 mg/l
Reakcia vody (pH)7,76,5 - 9
Rozpustené látky (550°C)200 mg/l1100 mg/l
Dusík celkový2,7 mg/l15 mg/l
23/0051627.06.2023Nerozpustné látky (105°C)< 7,5 mg/l30 mg/l
Chem. spotr. kyslíka (CHSK-Cr)< 6,0 mg/l400 mg/l
BSK-5 s potl. nitrifikáciou1,1 mg/l200 mg/l
NEL (UV, štandard ĽVO)0,060 mg/l5 mg/l
Dusitanový dusík< 0,007 mg/l1 mg/l
Amoniakálny dusík< 0,44 mg/l15 mg/l
Chróm (VI)< 25,0 µg/l0,1 mg/l
Celkový fosfor0,038 mg/l1 mg/l
Reakcia vody (pH)7,96,5 - 9
Rozpustené látky (550°C)400 mg/l1100 mg/l
Dusík celkový4,2 mg/l15 mg/l
23/0060725.07.2023Nerozpustné látky (105°C)7,5 mg/l30 mg/l
Chem. spotr. kyslíka (CHSK-Cr)< 6,0 mg/l400 mg/l
BSK-5 s potl. nitrifikáciou< 0,7 mg/l200 mg/l
NEL (UV, štandard ĽVO)0,074 mg/l5 mg/l
Dusitanový dusík< 0,007 mg/l1 mg/l
Amoniakálny dusík0,53 mg/l15 mg/l
Chróm (VI)< 25,0 µg/l0,1 mg/l
Celkový fosfor0,463 mg/l1 mg/l
Reakcia vody (pH)7,76,5 - 9
Rozpustené látky (550°C)410 mg/l1100 mg/l
Dusík celkový4,0 mg/l15 mg/l
23/00965

28.11.2023
Nerozpustné látky (105°C)
< 7,5 mg/l
30 mg/l
Chem. spotr. kyslíka (CHSK-Cr)
< 6,0 mg/l
400 mg/l
BSK-5 s potl. nitrifikáciou
1,2 mg/l
200 mg/l
NEL (UV, štandard ĽVO)
0,098 mg/l
5 mg/l
Dusitanový dusík
< 0,007 mg/l
1 mg/l
Amoniakálny dusík
< 0,44 mg/l
15 mg/l
Chróm (VI)
< 25,0 µg/l
0,1 mg/l
Celkový fosfor
< 0,076 mg/l
1 mg/l
Reakcia vody (pH)
8,0
6,5 - 9
Rozpustené látky (550°C)
390 mg/l
1100 mg/l
Dusík celkový
6,5 mg/l
15 mg/lODPADY

Druh odpadu

Rok 2023

Nebezpečný odpad (t)

16,734

Ostatný odpad (t)

392,51

Spolu (t)

409,244