Životné prostredie

Závod Bratislava má na území Bratislavy tri prevádzky: Tepláreň východ, Tepláreň západ, Výhrevňa juh. Každá z prevádzok svojimi parametrami podlieha režimu zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. To znamená, že plníme a dodržiavame podmienky uložené v integrovaných povoleniach vydaných Slovenskou inšpekciou životného prostredia. Zabezpečujeme prístup verejnosti k informáciám o životnom prostredí, poskytujeme údaje o emisiách do ovzdušia a vôd a údaje o nakladaní s odpadmi do Národného registra znečisťovania. Tieto informácie sú dostupné v dokumente Výsledky meraní.

Ochrana ovzdušia

Hlavným cieľom v oblasti ochrany ovzdušia je trvalé znižovanie emisií znečisťujúcich látok na najnižšiu technicky a ekonomicky dosiahnuteľnú úroveň. Kontrolu dodržiavania emisných limitov stanovených pre znečisťujúce látky na prevádzkovaných zdrojoch znečisťovania ovzdušia zabezpečujeme prostredníctvom oprávnených diskontinuálnych meraní vykonávaných oprávnenou osobou, ako aj prostredníctvom automatizovaného monitorovacieho systému emisií (AMS) v Teplárni západ. Výsledky diskontinuálnych meraní emisií sú dostupné v dokumente Výsledky meraní. Údaje z automatizovaného monitorovacieho systému sú dostupné v časti AMS.

Ochrana vôd

Ochrana podzemných a povrchových vôd je zabezpečená kontrolou nakladania so škodlivými látkami a kontrolou stavieb a zariadení vybudovaných za účelom ochrany vôd. Cieľom v oblasti ochrany vôd je hospodárne využívanie odoberanej vody a kontrolovanie kvality vypúšťanej odpadovej vody. Kontrola dodržiavania limitov stanovených orgánmi štátnej správy pre odpadové vody je zabezpečená prostredníctvom akreditovaných laboratórií, ktoré robia rozbor odpadových vôd vypúšťaných z našich prevádzok. Výsledky analýz odpadových vôd sú dostupné v dokumente Výsledky meraní.

Odpadové hospodárstvo

Cieľom v oblasti odpadového hospodárstva je predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich vplyvu na životné prostredie. V každej prevádzke je zabezpečená separácia všetkých druhov odpadov. Vzniknuté odpady sa v najvyššej možnej miere snažíme zhodnocovať a odovzdávame ich subjektom, ktoré ich dokážu materiálovo alebo energeticky zhodnotiť. Informácie o zhodnotených a zneškodnených odpadoch sú dostupné v dokumente Výsledky meraní.

Zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia