Životné prostredie

Dátum aktualizácie:


  • Informácia o vykonaných oprávnených meraniach: 

Údaje z diskontinuálnych meraní emisií vykonaných za účelom preukázania dodržiavania emisných limitov. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú správami o oprávnenom meraní podľa § 20 ods. 8 zákona 137/2010 Z.z. a nie sú určené na účely úradných konaní pred orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia alebo správnymi orgánmi integrovaného povoľovania.


Informácia č.01/2022 o výsledku oprávneného merania - jednorazové meranie emisií CO, NOx - kotle HK3, HK5 (palivo zemný plyn naftový):Produkcia emisií do ovzdušia:

Tabuľka č.1

Množstvo ZL tony

Rok 2021

(t/rok)

TZL

1,7013

SO2

4,3109

NOx

111,0490

CO

529,5017

Suma C org.

3,2869


Ochrana vôd

Vysvetlivky: NL - nerozpustené látky sušené pri 105 °C; CHSKCr – chemická spotreba kyslíka stanovená dichrómanovou metódou; RL – rozpustené látky, pH – reakcia vody;


Monitoring odpadových vôd v zmysle integrovaného povolenia


Tabuľka č.1 

Odkalisko

Ukazovateľ kvality vody

NL

(105°C)

RL


pH

CHSKCR

Limit (mg/l)

40

2000

6,0 – 9,0

60

január

< 10

872

8,02

< 10

február

< 10

906

9,49

< 10

marec

< 2

850

9,4

6,4

apríl

< 2

845

9,0

< 5

máj

< 2

888

9,2

5,4

jún

2

866

9,4

< 5

júl

< 2

927

8,9

< 5

august

< 2

922

10

16,9

september

< 2

241

8,6

36

október

november

december
Zhodnotenie súladu s právnymi požiadavkami: 

  • Výsledky meraní sú v súlade s podmienkami určenými v integrovanom povolení s výnimkou údajov o pH, ktoré v niektorých mesiacoch prekročilo limitnú hodnotu,  prevádzkovateľ pracuje na odstránení nezhody tak, aby výsledky boli v súladeODPADY

Druh odpadu

rok

Nebezpečný odpad (t)

4,14

Ostatný odpad (t)

27 829,97

Spolu (t)

27 834,11