Životné prostredie

Dátum aktualizácie:


  • Informácia o vykonaných oprávnených meraniach: 

Údaje z diskontinuálnych meraní emisií vykonaných za účelom preukázania dodržiavania emisných limitov. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú správami o oprávnenom meraní podľa § 20 ods. 8 zákona 137/2010 Z.z. a nie sú určené na účely úradných konaní pred orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia alebo správnymi orgánmi integrovaného povoľovania.


Informácia č.01/2023 o výsledku oprávneného merania - jednorazové meranie emisií CO, NOx - kotol PK1 (palivo zemný plyn naftový):Informácia č.02/2023 o výsledku oprávneného merania - jednorazové meranie emisií CO, NOx - kotle PK1, PK2 (palivo drevná štiepka)


Produkcia emisií do ovzdušia:

Tabuľka č.1

Množstvo ZL tony

Rok 2022

(t/rok)

TZL

1,66

SO2

0,29

NOx

116,8

CO

594,7

Suma C org.

3,6


Ochrana vôd

Vysvetlivky: NL - nerozpustené látky sušené pri 105 °C; CHSKCr – chemická spotreba kyslíka stanovená dichrómanovou metódou; RL – rozpustené látky, pH – reakcia vody;


Monitoring odpadových vôd v zmysle integrovaného povolenia


Tabuľka č.1 

Odkalisko - rok 2023

Ukazovateľ kvality vody

NL

(105°C)

RL


pH

CHSKCR

Limit (mg/l)

40

2000

6,0 - 9,060

január

111617,739,2

február

2730

9,2

6,3

marec

8708,917

apríl

< 2,0

9517,514,7

máj

jún

júl

august

september

október

november

december
Zhodnotenie súladu s právnymi požiadavkami: 

  • Výsledky meraní sú v súlade s podmienkami určenými v integrovanom povolení s výnimkou údajov o pH, ktoré v niektorých mesiacoch prekročilo limitnú hodnotu,  prevádzkovateľ pracuje na odstránení nezhody tak, aby výsledky boli v súladeODPADY

Druh odpadu

rok 2022

Nebezpečný odpad (t)

0,045

Ostatný odpad (t)

24 055,6

Spolu (t)

24 055,645