Životné prostredie

Dátum aktualizácie:


  • Informácia o vykonaných oprávnených meraniach: 

Údaje z diskontinuálnych meraní emisií vykonaných za účelom preukázania dodržiavania emisných limitov. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú správami o oprávnenom meraní podľa § 20 ods. 8 zákona 137/2010 Z.z. a nie sú určené na účely úradných konaní pred orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia alebo správnymi orgánmi integrovaného povoľovania

  • Online monitoring  24 hod – samostatne každý zdroj  s emisným limitom a vyhodnocovaním
  • S prístupom pre štátnu správu: v reálnom čase (prenos v hodinových intervaloch), denné, mesačné, ročné protokoly. 
  • S prístupom pre verejnosť – mesačné a ročné protokoly
  • mesačné, ročné protokoly

MT  K4  – TZL, SO2, NOx, CO

MT KGJ – NOx, CO – ZPN

MT HK1, HK2, HK3, HK4 – NOx, CO


Produkcia emisií do ovzdušia:

Tabuľka č.1

Množstvo ZL tony

Rok 2022

(t/rok)

TZL

9,645

SO2

5,024

NOx

118,41

CO

26,753

Suma C org.

15,344


Ochrana vôd

Vysvetlivky: NL - nerozpustené látky sušené pri 105 °C; CHSKCr – chemická spotreba kyslíka stanovená dichrómanovou metódou; BSK5 – biochemická spotreba kyslíka, NEL – IČ  - nepolárne extrahovateľné látky v infračervenom spektre,  NEL – UV – nepolárne extrahovateľné látky v ultrafialovom spektre, pH – reakcia vody;

Vyhodnotenie povolených koncentračných hodnôt pre určený monitoring v integrovanom povolení

Tabuľka č.1 

Vody z povrchového odtoku pred zaústením do toku Krásny

Ukazovateľ kvality vody

NL

(105°C)

BSK5


pH

CHSKCR

Teplota

°C

Limit (mg/l)

Zhodnotenie súladu s právnymi požiadavkami: 

  • Výsledky meraní sú v súlade s podmienkami určenými v integrovanom povolení
Vyhodnotenie povolených koncentračných hodnôt pre určený monitoring v integrovanom povolení

Tabuľka č.2 

Splaškové odpadové vody – pred napojením na areálovú kanalizáciu za ČOV

Ukazovateľ kvality vody


Koncentrácia

mg.l-1


Bilančné hodnoty


Namerané hodnoty

Koncentrácia

(1 x 3 mesiace

Namerané hodnoty

Bilančné hodnoty

(1 x 3 mesiace )


Priemer (p)

Max (m)

(kg.deň-1)

(t.rok-1)

Priemer (p)

Max (m)

(kg.deň-1)

(t.rok-1)

NL (105°C)

30

50

3,5

1,3

BSK5 

30

50

3,5

1,3

CHSKCR

100

130

11,63

4,24


Zhodnotenie súladu s právnymi požiadavkami: 

  • Výsledky meraní sú v súlade s podmienkami určenými v integrovanom povoleníVyhodnotenie povolených koncentračných hodnôt pre určený monitoring v integrovanom povolení

Tabuľka č.3 


Odlučovače ropných látok


Ukazovateľ kvality vody

NEL - IČ


NEL - UV

Limit (mg/l)Namerané hodnoty

(1 x 3 mesiace )
Zhodnotenie súladu s právnymi požiadavkami: 

  • Výsledky meraní sú v súlade s podmienkami určenými v integrovanom povoleníODPADY

Druh odpadu

rok 2021

Nebezpečný odpad (t)

2,74

Ostatný odpad (t)

1428,25

Spolu (t)

1430,99