Životné prostredie


  • Informácia o vykonaných oprávnených meraniach: 

Údaje z diskontinuálnych meraní emisií vykonaných za účelom preukázania dodržiavania emisných limitov. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú správami o oprávnenom meraní podľa § 20 ods. 8 zákona 137/2010 Z.z. a nie sú určené na účely úradných konaní pred orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia alebo správnymi orgánmi integrovaného povoľovania


Produkcia emisií do ovzdušia:

Tabuľka č.1

Množstvo ZL tony

Rok 2022

(t/rok)

TZL

9,645

SO2

5,024

NOx

118,41

CO

26,753

Suma C org.

15,344


Ochrana vôd

Vysvetlivky: NL - nerozpustené látky sušené pri 105 °C; CHSKCr – chemická spotreba kyslíka stanovená dichrómanovou metódou; BSK5 – biochemická spotreba kyslíka, NEL – IČ  - nepolárne extrahovateľné látky v infračervenom spektre,  NEL – UV – nepolárne extrahovateľné látky v ultrafialovom spektre, pH – reakcia vody;

Vyhodnotenie povolených koncentračných hodnôt pre určený monitoring v integrovanom povolení

Tabuľka č.1 

Vody z povrchového odtoku pred zaústením do toku Krásny

r. 2023

Ukazovateľ kvality vody

NL

(105°C)

BSK5


pH

CHSKCR

Teplota

°C

január < 10
1,18,0610,98
február< 10
17,85< 10
8
marec< 10
< 1
7,91< 10
7,7
apríl< 10
17,98< 10
8
máj< 10
< 1
8,14< 10
8,9
jún< 10
< 1
7,6614,413,4
júl< 10
1,77,72< 10
13


Zhodnotenie súladu s právnymi požiadavkami: 

  • Výsledky meraní sú v súlade s podmienkami určenými v integrovanom povolení
Vyhodnotenie povolených koncentračných hodnôt pre určený monitoring v integrovanom povolení

Tabuľka č.2 

Prečistené splaškové vody na odtoku z ČOV limity

Ukazovateľ kvality vody

Koncentrácia

mg.l-1


Bilančné hodnotyPriemer (p)

Max (m)

(kg.deň-1)

(t.rok-1)

NL (105°C)

30

50

3,5

1,3

BSK5 

30

50

3,5

1,3

CHSKCR

100

130

11,63

4,24

 ČOV výstup č. 1


NL

mg/l

BSK5

mg/l

CHSKCR 

mg/l

február

11

<1

16,7

jún

< 10

1,9

21,7

 ČOV výstup č. 2


NL

mg/l

BSK5

mg/l

CHSKCR

mg/l

február

<10

<1

16,8

jún

10,5

1,2

21,1

Zhodnotenie súladu s právnymi požiadavkami: 

  • Výsledky meraní sú v súlade s podmienkami určenými v integrovanom povoleníVyhodnotenie povolených koncentračných hodnôt pre určený monitoring v integrovanom povolení

Tabuľka č.3 


Odlučovače ropných látok


Ukazovateľ kvality vody

Namerané hodnoty

(1 x 3 mesiace )

NEL - IČ


NEL - UV

marec 2023

4,65

4,73

jún 20230,430,48


Zhodnotenie súladu s právnymi požiadavkami: 

  • Výsledky meraní sú v súlade s podmienkami určenými v integrovanom povoleníODPADY

Druh odpadu

rok 2022

Nebezpečný odpad (t)

2,74

Ostatný odpad (t)

1428,25

Spolu (t)

1430,99