Legislatíva

Zákony

Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike
Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 309/2009 Z.z. podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Zákon č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhlášky

Vyhláška ÚRSO č. 277/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla
Vyhláška ÚRSO č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike
Vyhláška ÚRSO č. 248/2016 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike
Vyhláška ÚRSO č. 18/2017 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré
podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike
Vyhláška ÚRSO č. 236/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie
elektriny a dodávky elektriny
Vyhláška ÚRSO č. 2/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania
údajov, forma a obsah uchovávaných údajov
Vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu
s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom
Vyhláška ÚRSO č. 3/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania
meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie
Vyhláška ÚRSO č. 283/2012 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku elektriny malému podniku
Vyhláška ÚRSO č. 284/2012 Z.z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií
Vyhláška ÚRSO č. 189/2011 Z.z. o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej
vykonania
Vyhláška ÚRSO č. 283/2010 Z.z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov
vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu
Vyhláška ÚRSO č. 328/2005 Z.z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy
tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov
Vyhláška ÚRSO č. 151/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní
následkov stavu núdze v tepelnej energetike
Vyhláška č. 240/2016 Z. z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla

Európske nariadenia a smernice

Smernica 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES o  podpore využívania energie z  obnoviteľných zdrojov energie a  o  zmene a  doplnení a  následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a  2003/30/ES
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/32/ES o energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách, a ktorou sa zrušuje smernica Rady 93/76/EHS
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/8/ES o podpore kogenerácie založenej na dopyte po využiteľnom teple na vnútornom trhu s energiou, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 92/42/EHS
Smernica č. 2002/91/ES Európskeho parlamentu a Rady o energetickej hospodárnosti budov